Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SINGEROWO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
Właścicielem Sklepu jest firma Verix Paweł Majewski; 71-801 Szczecin; ul. Na Wzgórzu 27a; NIP 9551779219; biuro@singerowo.pl
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Do wszystkich zamówień dołączany jest potwierdzenie zakupu lub faktura VAT.
Dla zamówień firmowych wystawiamy Faktury VAT w formie e-faktury w formacie PDF, wysyłanej na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury w formie elektronicznej.

§ 2 ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru oraz wymiarów wymaganych do realizacji zamówienia w zakładce Zamówienia w Koszyku. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Przystępując do zakupu nabywca automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy na dostarczenie zamówionego towaru w jego imieniu i na jego rzecz.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Dostawę uznaje się za wykonaną w momencie kiedy towar jest wysyłany nabywcy przez dostawcę za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, poczty itp. (ryzyko utraty towaru ponosi nabywca) – dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia (w tym momencie dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel),
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania zapłaty.
Ze względu na sprzedaż wieloma kanałami dystrybucji, oraz z uwzględnieniem charakterystyki oferowanego produktu, zastrzegamy sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku zamówionego towaru proponujemy zamianę na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.
Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty, jest to czas potrzebny na przygotowanie towaru zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. Termin dostarczenia przesyłki nie jest jednoznaczny z czasem realizacji zamówienia i zależny jest od firmy kurierskiej.

§ 3 PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Zamówienie.
Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 4 KOSZT DOSTAWY

Koszt dostawy zależny jest od wybranej formy:

Rodzaj dostawy
Koszt dostawy
Szacowany czas dostawy
Poczta Polska Paczka 24 -13 zł
Poczta Polska Paczka 48 -12 zł
Paczkomaty InPost -10 zł
Kurier – 15 zł

§ 5 WYSYŁKA TOWARU

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), ponowne wysłanie paczki będzie się wiązało z ponowną opłatą za przesyłkę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), a następnie odstąpieniu od umowy, klient otrzyma zwrot płatności za zamówione produkty w tym koszt dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep pomniejszone o koszt zwrotu nieodebranego towaru do Sklepu.
Po otrzymaniu przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie towaru. Reklamacje ze względu na wady produkcyjne lub nieprawidłowe wymiary będą uwzględniane wyłącznie w przypadku towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny

§ 6 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres :
REKLAMACJE@SINGEROWO.PL
W mailu prosimy o zawarcie informacji:

nr zamówienia którego dotyczy reklamacja,
opis towaru podlegającego reklamacji,
opis wad i okoliczności jej stwierdzenia
datę wystąpienia wady
oczekiwaną formą rozpatrzenia reklamacji

O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujące towary zostaną wysłane do Państwa na koszt Sklepu lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących towarów.
Reklamowany towar wraz z dokumentem sprzedaży należy odesłać wraz z opisem wady, w całości na adres Sklepu.
Prosimy nie odsyłać zwracanych towarów na nasz adres za pobraniem, paczki takie nie będą odbierane.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni.
W przypadku uznania reklamacji koszty odesłania podlegają zwrotowi.
Różnice w kolorach wyświetlanych na monitorze klienta a rzeczywistością nie mogą być podstawą reklamacji.
Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni po tym terminie prawo to wygasa.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo lub w formie papierowej o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia :

Adresat: Verix Paweł Majewski; 71-801 Szczecin; ul. Na Wzgórzu 27a biuro@singerowo.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z formą zwrotu środków.
W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą za towar kwotę w tym koszt dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
Konsument pokrywa koszt zwrotu rzeczy do Sklepu.
Prosimy nie odsyłać zwracanych towarów na nasz adres za pobraniem, paczki takie nie będą odbierane.
Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 1, 2 lub 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)(zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§ 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§ 10 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.